32 day Cruise around South America Nov 3 to Dec 5, 2001

 
Home

Next
1 2 3 4

DSCF0328StKittsCatholicchurch.jpg
326.48 Kb
DSCF0330StKittscrisueship.jpg
234.63 Kb
DSCF0335oldestTreeCarbbeanStKitts.jpg
284.91 Kb
DSCF0336PalmTreeStKitts.jpg
314.76 Kb
DSCF0337TreeStKittsShirleyHerman.jpg
427.25 Kb
DSCF0342CaribbeanSeaAlanticOcean.jpg
368.22 Kb
DSCF0343volcanicRockoceanStKitts.jpg
355.00 Kb
DSCF0345StKittsResorts.jpg
394.68 Kb
DSCF0347watermelonscarvingsRoyalP..jpg
342.53 Kb
DSCF0369RoyaleIslandbyDevil'sIS.jpg
407.61 Kb
DSCF0371ParrotsRayloeIslland.jpg
336.52 Kb
DSCF0372jailcomplexRoyaleIsland.jpg
393.50 Kb
DSCF0374Devil'sIslandview.jpg
376.80 Kb
DSCF0375FloweringbushRoyaleIsland.jpg
485.10 Kb
DSCF0379KingNetuneQueen.jpg
331.89 Kb
DSCF0387CaptionEquatorparty.jpg
315.73 Kb
DSCF0388GrainloadingdockItaquiBrazil.jpg
315.37 Kb
DSCF0396Tilefrontsonbuilding.jpg
399.47 Kb
DSCF0397StreetDancersSaoLuisBrazil.jpg
236.44 Kb
DSCF0399DancersSaoLuisBrazil.jpg
415.30 Kb
DSCF0400drumplayersSaoLuisBrazil.jpg
384.67 Kb
DSCF0402streetSaoLuisBrazil.jpg
394.11 Kb
DSCF0403ShirleyattheParkSaoLuisBrazil.jpg
394.30 Kb
DSCF0407housingoutsideSaoLuisBrazil.jpg
314.01 Kb
DSCF0414roadsidehousingItaquiBrazil.jpg
371.69 Kb
DSCF0419housenearItaquiBrazil.jpg
367.97 Kb
DSCF0422carvingsonship.jpg
317.73 Kb
DSCF0425dockFortaleza.jpg
250.12 Kb
DSCF0429dockcityFortalezaBrazil.jpg
275.68 Kb
DSCF0431shipdockingFortalezaBrazil.jpg
291.42 Kb
DSCF0433fruitcarvingsdisplayonship.jpg
276.67 Kb
DSCF0434HermanShirleydinneronship.jpg
334.30 Kb
DSCF0444ifIwerenotuponthesea5.jpg
321.69 Kb
DSCF0446icecarvingonship.jpg
305.08 Kb
DSCF0453OldFortSalavdorBrazil.jpg
212.59 Kb
DSCF0456churchSalvadorBrazil.jpg
388.38 Kb
DSCF0460OldfortSalvadorBrazil.jpg
302.08 Kb
DSCF0464LightHouseFort1600SalvadorBrazil.jpg
292.14 Kb
DSCF0465rockybeachSalvadorBrazil.jpg
230.87 Kb
DSCF0466statueJesusSalvadorBrazil.jpg
200.70 Kb
DSCF0470SalvadorBrazil2.jpg
303.23 Kb
DSCF0471homesSalvadorBrazil.jpg
335.54 Kb
DSCF0472HighRisebuildingsSalvadorBrazil.jpg
306.99 Kb
DSCF0474SalvadorBrazilhighrise.jpg
295.23 Kb
DSCF0476CHURCHSalvadorBrazil.jpg
255.28 Kb
DSCF0477HousingSalvadorBrazil.jpg
262.96 Kb
DSCF0478highriseHomesSalvadorBrazil.jpg
274.73 Kb
DSCF0479statuebyDutchSalvadorBrazil.jpg
328.50 Kb
DSCF0480oldCHURCHSalvadorBrazil.jpg
155.12 Kb
DSCF0481oldchurch1700SalvadorBrazil.jpg
303.36 Kb
DSCF0484inside1700oldchurchSalvadorBrazil.jpg
221.97 Kb
DSCF0487OLDchurch1700SalvadorBrazil.jpg
191.35 Kb
DSCF0488ChurchSalvadorBrazil.jpg
319.98 Kb
DSCF0490church3oldtownSalvadorBrazil.jpg
234.85 Kb
DSCF0491newtownMarketSalvadorBrazil.jpg
320.40 Kb
DSCF0495shipbirthdaycakeRoyalP.jpg
352.28 Kb
DSCF0497shipcaptionRoyalPrincess.jpg
287.70 Kb
DSCF0499ladycutcakefirstvoageRoyal.jpg
290.00 Kb
DSCF0500displayonshipRoyalcarvings.jpg
298.08 Kb
DSCF0503Bob76birthdayonship2001.jpg
314.48 Kb
DSCF0505Bobcake2001.jpg
283.65 Kb
DSCF0506ShirleyEliseRay2001onship.jpg
209.58 Kb
DSCF0507EliseRayonship2001.jpg
237.15 Kb
DSCF0509cityRioSugarLoafMTriodejanairoBrazil.jpg
121.29 Kb
DSCF0512uptownRiodeJanairoBrazil.jpg
227.49 Kb
DSCF0514oldfortBayentranceRioBrazil.jpg
183.19 Kb
DSCF0516cityRiodeJanarioBrazil.jpg
141.23 Kb
DSCF0517dockHousinginbackRioBrazil.jpg
275.20 Kb
DSCF0518surveyshipRiodeJanarioBrazil.jpg
308.07 Kb
DSCF0519dockuptownRioBrazil.jpg
228.75 Kb
DSCF0521shoppingStreetRiodeJanarioBrazil.jpg
352.26 Kb
DSCF0524oldwateraccductRioBrazil.jpg
313.51 Kb